Bamboo Stylus For iPad


Bữa nay mới biết đến cái này.

Ảnh

Cũng là do rình mò mà biết, thế thôi 🙂

Biết cũng để đó, chứ không làm gì. Thích màu xanh thì trưng lên làm minh họa, chứ cũng không làm gì!

Lâu lâu lại biết thêm một số vật phẩm hay ho 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s