Bamboo Stylus For iPad

Bữa nay mới biết đến cái này.

Ảnh

Cũng là do rình mò mà biết, thế thôi 🙂

Biết cũng để đó, chứ không làm gì. Thích màu xanh thì trưng lên làm minh họa, chứ cũng không làm gì!

Lâu lâu lại biết thêm một số vật phẩm hay ho 🙂